ماست استرالیایی
Posted in استرالیا

آیا ماست استرالیایی بد مزه است؟

قبل از آمدن به استرالیا شنیده بودیم که ماست استرالیایی بدمزه است. البته با مقدار شیر خشک و پالمی که…

Posted in استرالیا

ابرماه

گویا 70 سالی بوده که اینقدر بزرگ دیده نشده است. با هوای آلوده ای که این روزها ریه و چشم…