colorful shade canopy
Posted in 360 ایران تهران عکاسی

صبح زود میدان هفت حوض

قدم زدن های صبح زود یک روز پاییزی من را به میدان هفت حوض رساند، هوای خنک پاییزی و آفتابی…

Flower Peddler Was ready to help
Posted in ایران تهران

گلفروش دوره گرد

ظهرگرم تابستان بود و گلفروش دوره گرد، سر چهارراهی توقف کرده بود و خسته روی زمین نشسته بود، نمی دانم…

Posted in ایران تهران

لیانا

چند سال اخیر، رستوران گردی به تفریح برخی از افراد در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است، ولی برای ما،…

Posted in ایران تهران

نانوایی سنگکی

نان های سنتی زیادی در ایران پخت می شود. بعضی از آنها مانند لواش بین ایران، ارمنستان و گرجستان مشترک…