Posted in باتومی گرجستان گوری

سفر زمینی به گرجستان با خودروی شخصی – بخش دوم گوری

برنامه سفرمان، بازدید از شهر گوری وسپس رفتن به سمت باتومی بود، حدود ساعت 9 آماده گذاشتن وسایل در خودرو…

Tbilisi is love
Posted in تفلیس گرجستان

سفر زمینی به گرجستان با خودروی شخصی – بخش اول تفلیس

قبلا برایتان نوشتم که از مرز زمینی ارمنستان به گرجستان رسیدیم و سفر زمینی مان با خودروی شخصی در این…

Yerevan to Tbilisi
Posted in ارمنستان عکاسی گرجستان

سفر زمینی به ارمنستان با خودروی شخصی بخش چهارم

سفر زمینی به  ایروان ارمنستان با خودروی شخصی بخش چهارم – به سمت تفلیس گرجستان اگر بخش اول  تا سوم…