Posted in استرالیا

ابرماه

گویا 70 سالی بوده که اینقدر بزرگ دیده نشده است. با هوای آلوده ای که این روزها ریه و چشم…